سفارش تبلیغ
صبا

88/10/9
8:36 صبح

ولایت فقیه

به قلم: سوره در دسته ولایت فقیه

چه بگویی «مرگ بر ولایت فقیه»

چه بگویی «مرگ بر اصل ولایت فقیه»

 هر دواش یکیست

هیچ وقت نگفتید مرگ بر «ولیه فقیه»

مشکلتان «ولیه فقیه» نیست

مشکلتان خود اصل ولایت و اصل فقاهت است

شعارتان ظاهرش عوض میشود

باطنش خیر